Algemene voorwaarden

1.1 Definities:

A:    MvL interieur styling te Ridderkerk: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67625894, gevestigd aan de Bliek 154, 2986SG Ridderkerk
B:    Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met MvL interieurstyling te Ridderkerk een overeenkomst sluit
C:    Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en en MvL interieur styling, welke schriftelijk is vastgelegd

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met MvL interieur styling te Ridderkerk. De toepasselijkheid van eventuele inkoop0 of andere voorwaarden van de opdrachtgever word uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MvL interieurstyling te Ridderkerk en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Uitvoering van de opdracht

MvL interieurstyling te Ridderkerk draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

3 Levertijd

3.1 De door MvL interieurstyling te Ridderkerk opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2 De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van MvL interieurstyling een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

4 Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) en of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan. Tenzij door MvL interieurstyling schriftelijk toestemming is gegeven, voor één of meerdere van bovenstaande publicaties.

5 Prijs

5.1 De opgegeven prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief  B.T.W.
5.2 In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door MvL interieurstyling te Ridderkerk ten alle tijden gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.
5.3 De offerte afgegeven door MvL interieurstyling te Ridderkerk, blijft uiterlijk twee maanden geldig na afgifte.

6 Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een wijze die door MvL interieurstyling te Ridderkerk is aangegeven middels de factuur
6.2 Bij niet of niet- tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijk rente verschuldigd. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen, voor rekening van de opdrachtgever.
6.3 Wanneer de opdrachtgever bij verkoop advies besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van MvL interieurstyling te Ridderkerk op de opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van MvL interieurstyling.

7 Aansprakelijkheid

7.1 MvL interieurstyling te Ridderkerk kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. MvL interieurstyling is Ridderkerk is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door MvL interieurstyling geleverde diensten.
7.2 MvL interieurstyling te Ridderkerk is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de geleverde informatie en documenten. MvL interieurstyling te Ridderkerk biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het resultaat opleveren, tenzij dit anders schriftelijk is bepaald en overeengekomen.
7.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MvL interieurstyling te Ridderkerk, aangeeft dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan MvL interieurstyling te Ridderkerk zal worden verstrekt. Heeft de opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is MvL interieurstyling niet aansprakelijk voor de daaruit voorvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan MvL interieurstyling te Ridderkerk zijn verstrekt, heeft MvL interieurstyling te Ridderkerk het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4 MvL interieurstyling te Ridderkerk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat MvL interieurstyling te Riderkerk is uitgegaan van de door de opdrachtgevers verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid door MvL interieurstyling te Ridderkerk bekend hoorde te zijn.
7.5 MvL interieurstyling te Ridderkerk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6 Indien MvL interieurstyling te Ridderkerk desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkte tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.7 MvL interieurstyling geeft advies betreffende de keuzes die door de klant zelf gemaakt worden. Deze worden gepresenteerd op een moodboard, zodat de klant een duidelijk beeld heeft van de gemaakte keuzes. MvL interieurstyling is daarom ook niet aansprakelijk indien de uiteindelijke keuzes tegenvallen.
7.8 Alle aanspraken jegens MvL interieurstyling te Ridderkerk die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij MvL interieurstyling te Ridderkerk zijn ingediend, vervallen door verjaring.

8. Overmacht

8.1 Indien ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, word MVL interieurstyling te Ridderkerk ontsalgen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2 Onder overmacht word mede verstaan een omstandigheid waar MvL interieurstyling te Riderkerk geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

9 Klachtenregeling

9.1 Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde, schriftelijk of elektronisch aan MvL interieurstyling te Ridderkerk, kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke komt de mogelijkheid tot in indienen van een klacht, te vervallen.
9.2 Indien de klacht gegrond is, zal MvL interieurstyling te Ridderkerk de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door MvL interieurstyling te Ridderkerk worden aangepast of een lager bedrag danwel tot nihil. MvL interieurstyling te Ridderkerk zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

10 Diversen

10.1 MvL interieurstyling te Ridderkerk is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen zonder opgave van redenen.
10.2 Indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is MvL interieurstyling te Ridderkerk gerechtigd de overeenkomst per direct ontbinden.
10.3 MvL interieurstyling te Ridderkerk is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enige wettelijk voorschrift, MvL interieurstyling te Ridderkerk , medewerking verplicht.
10.4 MvL interieurstyling te Ridderkerk heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, en alle zich daarin bevindende stukken, incl stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat MvL interieurstyling te Ridderkerk de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5 De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MvL interieurstyling te Ridderkerk is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

10.6 MvL geeft enkel advies over de aan te schaffen producten in overleg met de opdrachtgever. MvL is niet aansprakelijk mochten de producten niet aan de verwachtingen voldoen.

 

12           Aanbetaling

11.1        MvL interieurstyling te Ridderkerk is bevoegd om de aanbetaling in te houden, op het moment dat door de opdrachtgever de opdracht word geannuleerd, terwijl er al is begonnen met het interieuradvies. Dit interieuradvies start bij de eerste afspraak, dat is de afspraak waarvoor de aanbetaling moet zijn gedaan.